NNW sport - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NNW dla SPORTOWCÓW
ze składką miesięczną 96 ZŁ
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
amatorskie uprawianie sportu, w tym sporty zimowe
(forma aktywności fizycznej podejmowana przez Ubezpieczonego dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych, będąca jedną
z form czynnego wypoczynku)
wyczynowe uprawianie sportów
(forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania,
w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu w ramach klubów, związków i organizacji sportowych, m.in. poprzez uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach i obozach szkoleniowych. W rozumieniu OWU, za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również uprawianie sportu w celach zarobkowych)

zobacz listę sportów wyłączonych z ochrony >>>
Pełny zakres ochrony:

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które powstały podczas:

uprawiania sportu
podczas drogi na i z zajęć sportowych

w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).
Dodatkowa ochrona w zakresie odpowiedzialności cywilnej z sumą 50 tyś zł

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub szkody w mieniu wyrządzone poszkodowanemu w okresie ubezpieczenia czynem niedozwolonym pozostającym w związku z wykonywaniem przez Ciebie czynności życia prywatnego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe
w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, z wyłączeniem jednakże uprawiania sportu w celach zarobkowych, lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.
Ochrona została natomiast rozszerzona o szkody powstałe
w związku z amatorskim uprawieniem sportów zimowych.

Poza wypłatą należnego odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie, Wiener TU S.A. pokrywa także:
1) uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zmniejszenie szkody lub zapobieżenie jej zwiększeniu, chociażby okazały się bezskuteczne;
2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych
w uzgodnieniu z Wiener TU S.A. dla ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;
3) niezbędne koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym na polecenie lub za zgodą towarzystwa.
Dostępne warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe:
WIENER

Składka miesięczna:
96 zł

Szczegóły:


Zakres ubezpieczenia
skumulowane wysokości świadczeń  w PLN
1.
Zgon wskutek NW
50 000
2.
Zgon wskutek zawału / udaru
50 000
3.
Całkowita trwała niezdolność do uprawiania sportu zawodowego
25 000
4.
Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna
1 500
5.
Trwały uszczerbek na zdrowiu:

a)
za 1% trwałego uszczerbku z NW
500
b)
za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału / udaru
500
c)
świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu
500
6.
Pobyt w szpitalu:

a)
w wyniku NW - za dzień
50
b)
wskutek zawału / udaru - za dzień
50
7.
Koszty leczenia:

a)
wskutek NW
10 000
b)
wskutek zawału / udaru
10 000
8.
Koszty nabycia środków pomocniczych

a)
po NW
15 000
b)
wskutek zawału / udaru
15 000
9.
Koszty przysposobienia zawodowego inwalidów
15 000
10.
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku
500
11.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przy uszczerbku powyżej 50%
5% wypłaconego świadczenia
12.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
50 000


WIENER
wariant 1

Wiek wstępu od:
od 18 r.ż.

Wiek wstępu do:
brak górnego limitu

Składka miesięczna:
96 zł

Jesteś zainteresowany prywatną opieką medyczną ?
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Umowy:
Przewodnik:
Ulotka:
Najważniejsze zapisy OWU:
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści